Polityka prywatności

RODO

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy:

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safer Bartosz Żołądkiewicz ul. Grodzka 7 50-115 Wrocław, zwany dalej: „Administratorem

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@safercool.pl oraz telefonicznie pod numerem 509 973 973

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

wysłania odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.

w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Czy musisz podać nam dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:

w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 lat, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych masz prawo do:

  • W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. d-e. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług świadczonych przez Administratora oraz usług prawnych np. radcom prawnym, doradcom finansowym itp.

Czy możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych przez Administratora?

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).

Czy Twoje dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.

Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej